Mathi – Grangia e Vauda “San Grato in Festa 2018”

Mathi – Grangia e Vauda “San Grato in Festa 2018”: 90 anni e non sentirli