TORINO – Sventata dai Carabinieri una rapina mano armata